Wednesday, July 21, 2010

大浪西灣及咸田灣 (Sai Wan and Ham Tin Wan)

大浪西灣及咸田灣 (Sai Wan and Ham Tin Wan) 麥理浩徑第二段走過迷人的大浪西灣、山峰高地和半島。由西貢東郊野公園的北半部為起步點,沿郊野公園的邊界而行,以北潭路為終點。浪茄海灘攀上陡峭的西灣山後,你可以看到宏偉和遼闊的海岸景色,往北望可見到高聳入雲的蚺蛇尖。往下走經過西灣,繞過海邊的山徑,沿鹹田灣走進內陸,經過大浪村、大浪凹及赤徑,便到達北潭凹。

西灣山>下吹筒坳>大浪西灣>鹹田>大浪村>赤徑>北潭凹


大浪西灣及咸田灣 (Sai Wan and Ham Tin Wan)